O nás

 

Milé studentky a studenti!

 

Cílem a zaměřením projektu „Sejdeme se mezi řádky“ je zvýšit úroveň výuky českého jazyka, komunikace, literatury a hlavně čtenářské zdatnosti žáků podle současných odborných poznatků, rozšířit kvalifikaci pedagogických pracovníků, zpracovat a inovovat metodické a výukové materiály s podporou moderní IC techniky. Rozvoj a podpora čtenářské gramotnosti jsou zde předpokladem k osvojení klíčových kompetencí, které jsou nedílnou součástí vybavenosti jedince a jeho uplatnění na trhu práce.

 

Ke zvýšení čtenářské zdatnosti a rozvoji kritického myšlení chceme zavádět nové vyučovací metody, nové organizační formy výuky a vzdělávací akce. Budeme rovněž vytvářet nové interaktivní vzdělávací programy pro výuku předmětu český jazyk a literatura, výukové materiály a pomůcky. Hlavním cílem je zvýšit čtenářskou zdatnost, interpretovat správně písemné texty, zvládnout rozbor textu.

Cílem a zaměřením projektu je zvýšit úroveň výuky českého jazyka, komunikace, literatury a hlavně čtenářské gramotnosti žáků podle současných odborných poznatků. Je dobré zdůraznit, že rozvoj čtenářské gramotnosti je v současnosti jednou z priorit vzdělávacích politik všech vyspělých zemí.

Zpráva Evropské komise z roku 2001 říká: „Zajištění toho, aby všichni občané dosáhli dostatečné úrovně čtenářské a matematické gramotnosti, je nezbytným předpokladem kvalitního učení. Čtenářská a matematická gramotnost jsou klíčem ke vší následné způsobilosti k učení i k pracovnímu uplatnění."

Pokud se jedinci nepodaří dosáhnout dostatečné úrovně čtenářské gramotnosti, je to považováno za hlavní překážku bránící jeho začlenění do společnosti a ekonomiky. Na pracovním trhu se nízká úroveň čtenářské gramotnosti nepříznivě promítá do výše platového ohodnocení a pojí se s vyšší mírou nezaměstnanosti. Náš projekt proto reaguje na potřeby vycházející z výše doložených a ověřitelných výzkumů.

Aktivity projektu umožní žákům naučit se pracovat s texty novým, tvořivým i zajímavým způsobem, interpretovat ho, objevovat v něm spolu se spolužáky to podstatné, svůj názor si obhájit, ale hlavně to podstatné pochopit a zformulovat.
Žáci školy budou podpořeni novým ICT prostředím, které zkvalitní přístup k informacím a zatraktivní celou výuku českého jazyka - komunikace, slohu i literatury.
Své čtenářství a pronikání do tajů literárního světa pomocí nových, neotřelých metod doplní exkurzemi po stopách literatury u nás a besedami se zajímavými osobnostmi.

Na webových stránkách budeme zveřejňovat ty nejlepší žákovské práce, a tím podpoříme i mladé literáty na naší škole v jejich tvořivé činnosti.

 

Vybudujeme specializovanou učebnu, která bude sloužit žákům jak v rámci vyučovacích hodin, tak i pro aktivity mimo vyučování. Bude to vhodný prostor pro čtenářské dílny a dílny psaní, besedy nad knihami, besedy se spisovateli, jazykové a literární soutěže, kurz rychločtení. Současně bude sloužit jako výstavní prostor pro umělecká díla žáků školy a jako místo pro individuální četbu ve volném čase.
Rychločtení -  žáci a učitelé 2. ročníků projdou 6hodinovým kurzem s lektorem - bude zkvalitněna a zefektivněna práce s texty, což je důležité pro celoživotní konkurenceschopnost žáků i učitelů.

 

Každé setkání je nabídkou prostoru, ve kterém může vzniknout něco nového, co obohatí naše životy o další porozumění tomuto světu. Věříme, že tak tomu již brzy bude i u vzájemného setkávání se právě mezi řádky.
 

 

Projekt je financován z prostředků EU a MŠMT.

 

Kontakty:

Hlavní kontaktní osoba: PaedDr. Jana Turčinová, tel. 353501119, mob. 724282884, turcinova @ gymkvary.eu
Statutární zástupce: RNDr. Zdeněk Papež , tel. 353501129, papez @ gymkvary.eu